Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ chức du lịch cho CBCNV, kinh phí lấy từ đâu?