Thủ tục xác nhận liệt sĩ, thương binh không còn giấy tờ