Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tục xác nhận liệt sĩ, thương binh không còn giấy tờ