Thời gian nghỉ thai sản vẫn được tính để xét tặng danh hiệu thi đua