Thiếu nội quy lao động, không sa thải được nhân viên