Thạch nhũ trong hang động trên vịnh Hạ Long bị cắt: Cơ quan nào chịu trách nhiệm?