Tập huấn vào ngày nghỉ, người lao động có được hưởng tiền làm thêm giờ?