Tài sản của người bị tuyên bố mất tích được xử lý như thế nào?