Sống ở huyện đảo Lý Sơn, có được miễn giảm học phí?