Sinh viên không đăng ký tạm trú có bị xử phạt không?

Sổ tạm trú.
Sổ tạm trú.
Sổ tạm trú.
Lên top