Quy định về điều kiện, cách xếp lương khi chuyển loại giáo viên tiểu học