Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phải xin nghỉ việc trước 12 tháng mới được hưởng trợ cấp thôi việc?