Phải phẫu thuật tạo hậu môn giả, có được trợ cấp xã hội hàng tháng?

Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được trợ cấp xã hội hàng tháng.
Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được trợ cấp xã hội hàng tháng.