Ốm dài ngày, có được chấm dứt hợp đồng lao động ngay không?