Ở trọ, muốn nhập hộ khẩu vào nhà chủ có được không?