Nộp hồ sơ - dùng bản gốc hay bản sao có công chứng?