Nhiều người cùng khiếu nại ở UBND xã, xử lý ra sao?

Lên top