Nhà đông anh em, làm gì để nhận thừa kế từ cha mẹ?