Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng do thu hẹp sản xuất thì bồi thường thế nào?