Người lao động có phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai không?

NLĐ phải đóng góp cho Quỹ phòng chống thiên tai.
NLĐ phải đóng góp cho Quỹ phòng chống thiên tai.