Người khuyết tật nhẹ có được hưởng trợ cấp hàng tháng?