Người bị tâm thần phân liệt có được trợ cấp xã hội hàng tháng?