Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người bị tâm thần phân liệt có được trợ cấp xã hội hàng tháng?