Nghỉ việc trái luật, người lao động phải bồi thường những gì?