Nghỉ việc ngang, bị từ chối khi xin việc lại có đúng?