Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghỉ việc khi chưa đủ thời hạn báo trước 45 ngày