Nghỉ việc, có được trả lương ngày chưa nghỉ phép?

Người lao động làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Ảnh IE.
Người lao động làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Ảnh IE.