Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghỉ việc báo trước 30 ngày làm việc hay 30 ngày theo lịch?