Nghỉ việc 5 năm, công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội, phải làm sao?