Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc?