Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghỉ giữa ca 5 phút có ít?