Ngã gãy chân khi đi nghĩa vụ quân sự, có được coi là thương binh?