Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngã gãy chân khi đi nghĩa vụ quân sự, có được coi là thương binh?