Nam 53 tuổi, 30 năm đóng BHXH, có được nghỉ hưu trước tuổi?

NLĐ có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
NLĐ có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.