Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Muốn chuyển ngạch công chức phải làm thế nào?