Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần