Mất chứng minh nhân dân, làm thế nào được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?