Lấy công tăng ca bù cho ngày ngừng việc được không?