Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm ở doanh nghiệp và cán bộ xã được hưởng lương hưu thế nào?