Ký HĐLĐ và đóng BHXH khống được không?

Việc giả mạo HĐLĐ để đóng BHXH là vi phạm pháp luật.
Việc giả mạo HĐLĐ để đóng BHXH là vi phạm pháp luật.