Không tham gia hoạt động của trường, có được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ?