Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không tham gia hoạt động của trường, có được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ?