Không ký hợp đồng thử việc, có được hưởng lương?

Không ký HĐ thử việc vẫn được hưởng lương. Nguồn IE
Không ký HĐ thử việc vẫn được hưởng lương. Nguồn IE
Không ký HĐ thử việc vẫn được hưởng lương. Nguồn IE
Lên top