Không ký hợp đồng lao động, bị thôi việc phải làm sao?

Cần yêu cầu công ty nêu rõ lý do cho thôi việc. Nguồn IE
Cần yêu cầu công ty nêu rõ lý do cho thôi việc. Nguồn IE
Cần yêu cầu công ty nêu rõ lý do cho thôi việc. Nguồn IE
Lên top