Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động thế nào?