Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lao động tiên tiến?