Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, xử lý thế nào?