Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè sẽ được nghỉ bao lâu?