Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Giám đốc đóng bảo hiểm xã hội 15 năm, có được nghỉ hưu không?