Giải quyết thế nào với NLĐ đủ tuổi hưu, chưa đủ năm đóng BHXH?