Gậy baton có thuộc loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị cấm sở hữu?