Được chuyển người lao động làm việc khác trong bao lâu?