Đóng nối BHXH với mức lương cao hơn có được không?