Điều kiện nghỉ hưu sớm khi suy giảm khả năng lao động?